Formandens beretning på generalforsamlingen onsdag den 9. marts 2016.

Det forløbne år har været et godt år aktivitetsmæssigt for Pia Bang såvel angående vedligeholdelse af skibet som sejlmæssigt. Der har været god aktivitet på ”onsdagsmøderne”, hvor der er foretaget vedligeholdelse af skibet. Her kan bl.a. nævnes renovering af skibet under dæk, hvor der er slebet, lakket og malet. Varme og køleanlægget er repareret. Udstødningen er repareret.  Der er lavet ny elinstallation i hele skibet. Der er monteret motorvarmer. Der er indkøbt nye startbatterier. Styrehuset er malet samt flere andre ting er gået igennem.

Foreningen havde i 2015 10 års jubilæum. Dette markerede vi med åbent skib i forbindelse med det årlige ”Åben Havn-arrangemet” i sommers. Der var god tilslutning til arrangementet, idet mange interesserede beså skibet. Vi fik også ved denne lejlighed et nyt medlem.

Kølhalingen foregik i ugerne 30 og 31, hvor den sædvanlige vedligeholdelse blev foretaget i form af maling m.v. Desuden blev et par planker skiftet. Der var en meget fin tilslutning af medlemmer til arbejdet, hvor der både blev arbejdet, men også var et godt socialt samvær, hvilket vi ikke skal glemme at vedligeholde i foreningen.

Efter at der sidste år opstod nogle problemer med oprettelse af et turudvalg, valgte bestyrelsen at gå i gang med selv at planlægge ture med skibet. Det har tilsyneladende været en god ide, for der har været sejlet meget i år, selv om vi til tider har haft noget ustadigt vejr. Der er alt i alt sejlet 133 motortimer, hvilket har været fordelt på 43 ture. Ud over dette har der været planlagt en del ture, som måtte aflyses p.g.a vejret. Alt i alt må det siges at være et godt resultat for brug af skibet.

Vi skal selvfølgelig sejle alt det, der er muligt, så medlemmerne i foreningen får nogle gode oplevelser. Vi skal dog stadig huske, at det primære formål med skibet, er at holde det ved lige som ”museumsskib”, hvilket kræver mange frivillige arbejdstimer fra foreningens medlemmers side. Vi skal også huske at sætte pris på de medlemmer, der måske ikke ses så meget ved skibet. Det samme med de sponsorer vi har. Deres bidrag i forbindelse med kontingenter og sponsorater er guld vær for driften af skibet.

I maj måned fik vi to nye skippere færdiguddannet, nemlig Bent Olsen og Finn Skjold, så vi nu er 6 skippere. Yderligere har vi nu 3 medlemmer, som skal i gang med uddannelsen, så det lover fint. Det er vores næstformand, Peter, der er instruktør på uddannelsen. Vi håber, at de 3 er klar til at sejle skibet i løbet af foråret. Inden Peter går i gang med uddannelsen af nye skippere, kræver foreningen, at de pgl. har taget duelighedsbevis godkendt af Søfartsstyrelsen.

I efteråret afholdtes 1.hjælpskursus sponsoreret af Trygfonden, hvor foreningens medlemmer blev tilbudt kurset. Skipperne havde første prioritet til kurset, hvorefter de resterende pladser blev tilbudt til de øvrige medlemmer. Der deltog 13 medlemmer i kurset, der hovedsagelig bestod af undervisning i hjertestarter. Der var tale om et godt kursus med en virkelig kompetent instruktør.

Foreningen har ligeledes fået en redningskrans fra Trygfonden, som er hængt op på havnen udfor Pia Bang.

Sidst på året har foreningen afholdt ”julekomsammen” samt ”afrigning” med god tilslutning.

I løbet af året fik vi meddelelse fra Kalundborg Kommune, at vi kunne invitere en politiker til at besigtige vores forening og følge foreningens arbejde en dag. Vi inviterede formanden for folkeoplysningsudvalget, Jørgen Rud, der deltog en dag i aktiviteterne. Der var en positiv dialog under besøget. I øvrigt vil jeg gerne her benytte lejligheden til at sige, at vi i foreningen føler, at vi altid har en god dialog med Kalundborg Kommune og føler os godt behandlet af denne.

Til slut vil jeg her gerne takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde i det forløbne år. De små knaster og pædagogiske udfordringer, der har været og altid vil være i en forenings drift, har vi løst sammen på en god og konstruktiv måde. Det lover godt for det fremtidige arbejde.